13 آذر 1401

تصمیم دو سر برد برای کارگران و کارفرمایان کانادایی

  دولت کانادا در ادامه تصمیمات خود در خصوص مهاجران  قرار است از ژانویه 2023 به صورت موقت و دوساله به خانواده کارگران نیز مجوز کار […]