خدمات‌ حرفه‌ای موسسه حامی

بنیان حامی

خدمات کاری و حرفه ای حامی به گونه ای طراحی و سازماندهی شده اند تا همواره پاسخگوی نیازهای سازمان و همگام با مراحل رشد و بلوغ آن مجموعه باشد. یک استارت‌آپ با ایده آغاز می‌شود، رشد می کند و در ادامه کسب و کار راه اندازی شده و توسعه می‌یابد و پس از رسیدن به بلوغ، ایرادات خود را اصلاح نموده و به رشد خود ادامه می دهد.

مرحله به مرحله پیش می‌رویم

۰۱

ایده

ارائه طرح ساده و اولیه ایده

۰۲

امکان پذیری

آمادگی محصول
آمادگی بازار
قراردادهای اولیه
آمادگی سرمایه

۰۳

راه اندازی

ساخت محصول
استراتژی و بتا
آمادگی عملیاتی
دستیابی سرمایه

۰۴

مقیاس پذیری

اجرا و پشتیبانی
مارکتینگ و فروش
مدیریت عملیاتی
مقیاس و تکمیل کردن