برنامه ریزی بازار

برنامه ریزی بازار

برنامه بازار نیز در قالب یک روش سه مرحله‌ای برای کمک به کسب و کارها جهت درک ظرفیت بازار و مشتریان تدوین می‌گردد.

در این مرحله بررسی آمادگی بازار اولیه، بازارهای هدف و استراتژی‌های ورود به بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

توسعه یک استراتژی برای بازاریابی و ایجاد برنامه فروش جهت ورود به بازار

در این مرحله پس از ورود به بازار، برنامه های بازاریابی و نیازهای بازار جهت رشد و نفوذ بیشتر پیاده سازی می‌گردند.