برنامه خدمات و محصولات

برنامه خدمات و محصولات

برنامه‌ی خدمات و محصول در قالب یک روش سه مرحله ای برای کمک به ارائه‌ی هر چه بهتر محصول تهیه می‌گردد.

بررسی ارایه‌ی محصول و یا خدمات که می تواند به پایداری محصول کمک کند.

تجزیه و تحلیل محصول با ساخت نسخه بتا

در نهایت، نسخه نهایی، اجرا و پشتبانی محصول